Despre noi
Servicii
Legislatie
Normativ instalatii gaze
Intrebari si raspunsuri
Locuri de munca
Contact

Instalatii de gaze si incalzire pentru apartamente de bloc:

Una din cele mai importante investitii pe termen mediu, in scurt timp investitia se amortizeaza si beneficiezi de un confort sport.

Instalatii gaze pentru case, vile, cabane:

Daca pentru un apartament instalatia de gaze si incalzire se poate considera un plus de confort si nu o necesitate, pentru case devine o necesitate. Indiferent daca doriti renominalizarea consumatorilor de gaze sau o instalatie noua apelati cu incredere la specialistii nostri.

colortuning.ro - inscriptionari si colantari in bucuresti
Ordin nr. 397 din 22 august 2002 privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT A1-2002

ORD nr. 397 publicat în M.Of. nr. 674 din data: 09/11/2002

OMIR397/2002

Ordin nr. 397 din 22 august 2002 privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT A1-2002 "Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi"Ministerul Industriilor si Resurselor

Ordin nr. 397 din 22 august 2002
privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT A1-2002 "Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi"
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 11 septembrie 2002


Ministrul industriei si resurselor,
în aplicarea Hotarârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Prescriptia tehnica PT A1-2002, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi", cuprinsa în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu

Bucuresti, 22 august 2002.
Nr. 397.

ANEXA
PRESCRIPTIE TEHNICA PT A1-2002
"Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi"

Ministerul Industriilor si Resurselor
Prescriptii tehnice PT A1-2002
din 22 august 2002
"Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi"
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 11 septembrie 2002


1. GENERALITATI
1.1. Scop
Prescriptia tehnica PT A1-2002, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi", denumita în continuare prescriptie tehnica, face parte din reglementarile tehnice nationale referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi.
Prezenta prescriptie tehnica stabileste cerintele tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le satisfaca aparatele consumatoare de combustibili gazosi pentru a putea fi autorizata exploatarea lor la utilizatorii finali din România.
Cerintele privind proiectarea, construirea, functionarea, echiparea cu facilitati optionale, siguranta în functionare si certificarea acestor tipuri de aparate se adreseaza producatorilor.
Cerintele privind montarea/instalarea, punerea în functiune, exploatarea, verificarea tehnica periodica, repararea, service-ul, garantia si siguranta în exploatare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se adreseaza prestatorilor de specialitate, autorizati de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita în continuare ISCIR, si utilizatorilor finali. Aceste cerinte au drept scop asigurarea protectiei utilizatorilor finali.
De asemenea, prescriptia tehnica stabileste modul de verificare a respectarii acestor cerinte.
Autoritatea tehnica care asigura punerea în aplicare si respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice este ISCIR, care, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protectiei utilizatorilor si sigurantei în functionare pentru instalatiile si aparatele în categoria carora se integreaza si aparatele consumatoare de combustibili gazosi.
1.2. Domeniu de aplicare
1.2.1. Categorii de aparate si echipamente
1.2.1.1. Aparate consumatoare de combustibili gazosi nominalizate în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi
Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica:
a) aparatelor folosite pentru gatit, încalzit, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spalare si având, când este cazul, o temperatura normala a apei de cel mult 1050C, de exemplu:
- aparate de gatit de uz casnic;
- aparate de gatit de uz profesional;
- încalzitoare instantanee pentru producerea apei calde menajere;
- încalzitoare de apa cu acumulare pentru producerea apei calde menajere;
- cazane pentru încalzire centrala, cu arzatoare atmosferice având puterea P < 70 kW;
- cazane pentru încalzire centrala având puterea 70 kW < P <= 300 kW;
- primusuri;
- barbecue;
- convectoare independente;
- semineuri si sobe;
- convectoare de uz casnic având puterea P < 70 kW;
- convectoare având puterea P < 300 kW;
- convectoare mobile sau portabile;
- sisteme de încalzire cu tuburi radiante multiarzatoare;
- tuburi radiante cu un arzator;
- generatoare de aer cald;
- generatoare de aer cald specializate;
- aparate de aer conditionat având puterea P < 70 kW;
- masini de spalat având puterea P < 20 kW;
- uscatoare de uz casnic având puterea P < 6 kW;
- uscatoare având puterea P < 20 kW;
- aparate cu gaz pentru efecte decorative;
b) arzatoarelor cu aer insuflat si corpurilor de încalzire care urmeaza sa fie echipate cu astfel de arzatoare, denumite în continuare aparate;
c) dispozitivelor de siguranta, de control si de reglaj si subansamblurilor, altele decât arzatoarele cu aer insuflat si corpurile de încalzire care urmeaza sa fie echipate cu astfel de arzatoare, care sunt comercializate separat pentru uzul producatorilor si sunt destinate sa fie încorporate într-un aparat sau asamblate cu scopul de a constitui un aparat, denumite în continuare echipamente, de exemplu:
- arzatoare cu aer autoaspirat (a se vedea anexa I);
- regulatoare de presiune pentru p < 200 mbar;
- dispozitive de supraveghere a flacarii;
- dispozitive de control multifunctional;
- robinete de închidere automata pentru aparate si arzatoare;
- termostate mecanice;
- sisteme si dispozitive automate de reglare pentru arzatoare cu/fara ventilator;
- supape pentru aparate;
- regulatoare de presiune pentru arzatoare;
- sisteme si dispozitive de control si siguranta pentru arzatoare.
Prevederile prezentei prescriptii tehnice nu se aplica aparatelor definite mai sus, special destinate folosirii în procesele industriale care se desfasoara în incinte industriale.
1.2.1.2. Aparate consumatoare de combustibili gazosi, altele decât cele nominalizate în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001
Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, care necesita autorizarea functionarii pentru a se asigura securitatea în functionare, chiar daca nu fac obiectul Hotarârii Guvernului nr. 761/2001, ca de exemplu:
- cuptoare de panificatie;
- cuptoare de încalzire si de tratament termic;
- cabine de vopsire;
- cabine pentru uscarea lemnului sau a produselor agricole si altele asemenea,
în cazul în care acestea sunt echipate cu instalatii de ardere cu functionare pe combustibili gazosi.
1.2.1.3. Prezenta prescriptie tehnica reglementeaza, pentru toate tipurile de aparate consumatoare de combustibili gazosi mentionate la pct. 1.2.1, inclusiv conditiile de montare/instalare, exploatare si verificare tehnica periodica la utilizatorii finali din România, fara a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piata si/sau punerea în functiune a aparatelor care respecta cerintele esentiale prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001.
1.2.1.4. Prezenta prescriptie tehnica reglementeaza inclusiv situatiile specificate mai jos, în vederea garantarii sigurantei în functionare a aparatelor si echipamentelor aflate la utilizatorii finali din România, si anume:
a) existenta aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, aflate deja în exploatare la utilizatorii finali din România, dar care nu au fost evaluate si certificate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 761/2001 si care nu pot fi scoase din uz de la utilizatorii finali;
b) existenta posibilitatii reintroducerii pe piata a unui aparat care a fost utilizat (schimbarea utilizatorului final).
1.3. Referinte normative
Prezenta prescriptie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, normative, prescriptii tehnice si alte reglementari nationale.
1.3.1. Legi si hotarâri
• Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
• Hotarârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi
• Hotarârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos
• Hotarârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
• Hotarârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
• Hotarârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinta îndelungata, destinate consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare
• Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare
• Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 50/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazosi
• Ordinul ministrului industriilor nr. 462/1993 privind Conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Norma metodologica privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare
1.3.2. Standarde si normative
Standardele si normativele aplicabile, în conditiile precizate în nota de mai jos, sunt mentionate în anexa A.
NOTA: Referirile la aceste standarde nu implica un caracter obligatoriu pentru utilizarea lor de catre producatori în demonstrarea respectarii cerintelor esentiale din Hotarârea Guvernului nr. 761/2001. Producatorii au la dispozitie oricând optiunea utilizarii altor cai de demonstrare a respectarii cerintelor esentiale din Hotarârea Guvernului nr. 761/2001.
1.4. Definitii
1.4.1. accesibilitate pentru întretinere si utilizare - însusire (caracteristica) a aparatului de a permite utilizatorului final sau personalului de specialitate accesul la piesele componente în timpul utilizarii si întretinerii, fara a conduce la situatii care pot provoca prejudicii ori raniri ale acestora;
1.4.2. activitate de instalare - ansamblu de operatiuni de pozitionare a aparatului la locul de functionare, de fixare a acestuia în/pe pozitia de functionare si de racordare a acestuia la circuitele tehnologice de apa, aer, combustibil, evacuare de gaze arse, energie auxiliara (electrica, pneumatica sau hidraulica) si la circuitele tehnologice ale "consumatorilor"/retelei de consum. Aceasta activitate se poate efectua numai de catre un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.3. activitate de montare - ansamblu de operatiuni de asamblare la locul de functionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, la care prin proiect se permite livrarea pe subansambluri. Aceasta activitate implica efectuarea unor operatiuni asimilabile celor de la producator (de exemplu, în sectia de montaj final). Unele dintre operatiunile activitatii de montare a aparatelor pot necesita autorizare din partea ISCIR (sudarea, brazarea si alte procese speciale). Cuplarea arzatorului la aparatul consumator de combustibili gazosi pe care îl deserveste este o activitate de montare. Aceasta activitate se poate efectua numai de un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.4. activitate de punere în functiune - ansamblu de lucrari de specialitate care definitiveaza montarea/instalarea aparatului la locul de functionare de la utilizatorul final, menite sa îi confirme acestuia, pe baza încercarilor functionale executate în conditii reale de lucru, disponibilitatea de functionare a aparatului si aptitudinea acestuia de a realiza si functionarea la parametrii de siguranta si de performanta declarati de producator. Aceasta activitate se poate efectua numai de catre un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.5. activitate de reparare - ansamblu de lucrari si de operatiuni specializate pentru:
- investigarea defectelor aparute;
- asigurarea pieselor de schimb originale;
- efectuarea depanarilor si/sau înlocuirilor de componente defecte;
- încercarea functionala a aparatului pentru demonstrarea calitatii reparatiei efectuate, menita sa readuca aparatul în stare buna de functionare în conditii de siguranta.
Limitele de competenta ale agentului economic autorizat de ISCIR, care ar putea efectua lucrarile pentru repararea aparatului si a componentelor sale individuale, decurg din specificatiile producatorului referitoare la conditiile si la restrictiile reparatiilor pentru fiecare tip de aparat.
Lucrarile specifice de reparare, fiind dedicate fiecarui tip de aparat, nu se pot efectua decât de agenti economici care detin manuale de service elaborate de producator, redactate sau traduse în limba româna. Manualele de service traduse în limba româna trebuie sa fie legalizate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrarile de reparare trebuie sa fie atestata printr-o autorizatie emisa de ISCIR;
1.4.6. aparat folosit în mod normal - un aparat:
- corect instalat si întretinut regulamentar, în conformitate cu instructiunile producatorului;
- folosit la o variatie normala a calitatii gazelor si cu o fluctuatie normala a presiunii de alimentare;
- folosit în conformitate cu destinatia sa sau într-un alt mod care poate fi prevazut;
1.4.7. autorizarea functionarii - ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si încercarilor functionale executate la punerea în functiune initiala a aparatelor sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmarii îndeplinirii conditiilor de functionare în siguranta a aparatelor instalate la utilizatorul final. Se executa numai de ISCIR sau, dupa caz, de personalul de specialitate autorizat si împuternicit de ISCIR în acest sens, nominalizat în autorizatia pentru efectuarea lucrarilor de verificare tehnica periodica a aparatelor, acordata de ISCIR unui agent economic;
1.4.8. autorizatia de montare/instalare - document emis de ISCIR prin care se atesta exclusiv capabilitatea tehnica a unui agent economic de a efectua activitatea de montare definita la pct. 1.4.3 si/sau de instalare definita la pct. 1.4.2 si de a garanta utilizatorului final rezultatele acestora. Prin acest document i se da utilizatorului final încrederea în prestatorul de specialitate. Acest document emis de ISCIR nu confera instalatorului dreptul de a efectua punerea în functiune si service-ul aparatului;
1.4.9. autorizatia de punere în functiune - document emis de ISCIR prin care se atesta capacitatea unui agent economic de a efectua punerea în functiune si reglarea unui aparat, de a demonstra realizarea parametrilor declarati de producator si de a instrui utilizatorul final pentru exploatarea de durata a aparatului în conditii de siguranta. Prin acest document se confirma ca agentul economic dispune de personal tehnic de specialitate, de aparatura de masurare si control adecvata, de proceduri de lucru specifice si ca poate garanta siguranta aparatului pus în functiune;
1.4.10. autorizatie de service - document emis de ISCIR care atesta, pentru agentii economici definiti la pct. 1.4.32, capabilitatea tehnica de specialitate de a efectua lucrarile definite la pct. 1.4.29;
1.4.11. autorizatie de verificari tehnice periodice - document prin care ISCIR atesta capabilitatea de specialitate a unui agent economic de a efectua verificarile prevazute la pct. 1.4.34 si, dupa caz, pentru anumite puteri ale aparatelor, îi confera prestatorului de specialitate prerogativele de a aviza rezultatele acestor verificari. Avizarea rezultatelor semnifica autorizarea de functionare în continuare a aparatului si se realizeaza practic prin avizarea raportului de verificare tehnica periodica de catre personalul tehnic nominalizat în autorizatia eliberata de ISCIR pentru respectivul agent economic. Pentru domeniul în limitele caruia agentul economic are dreptul de a acorda autorizatia de functionare în continuare acesta poate acorda si autorizatia initiala de functionare;
1.4.12. combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoasa la o temperatura de 150C, la o presiune de 1 bar;
1.4.13. distribuitor autorizat (recunoscut) de producator - agent economic care asigura în principal furnizarea aparatelor împreuna cu serviciile asociate postvânzarii catre utilizatorul final, în conformitate cu legislatia din România. Distribuitorul autorizat asigura legatura dintre producator si utilizatorul final, este recunoscut de producator si este înregistrat la ISCIR-SP. Distribuitorul autorizat poate fi si vânzator în relatia directa cu utilizatorul final sau poate nominaliza alti vânzatori pentru care asigura îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea sa de distribuitor autorizat al producatorului. Pentru aparatele importate distribuitorul autorizat este si importator direct;
1.4.14. echiparea aparatelor (cu facilitati optionale) - situatia în care la un aparat este prevazuta posibilitatea atasarii unor dispozitive/accesorii ce îmbunatatesc comoditatea exploatarii si nivelul de control automat al functionarii acestuia (de exemplu: programatoare zilnice sau saptamânale, dispozitive de comanda a pornirii de la distanta prin comanda telefonica, termostate de ambianta etc.). Dispozitivele/accesoriile sunt optionale, iar lipsa sau cuplarea acestora nu trebuie sa influenteze siguranta în functionare a aparatului. Echiparile optionale se monteaza numai de catre prestatori de specialitate autorizati de ISCIR pentru executarea lucrarilor din categoriile definite la pct. 1.4.4, 1.4.5 sau 1.4.29. Aceste facilitati optionale se pot monta oricând, cu conditia sa fie cele recomandate de producator;
1.4.15. evaluarea conformitatii - activitatea al carei obiect este determinarea în mod direct sau indirect a faptului ca sunt îndeplinite conditiile specificate;
1.4.16. incinta industriala - spatiu închis din cadrul unei unitati productive în care se desfasoara procesele definite la pct. 1.4.24;
1.4.17. instalator - agent economic autorizat de ISCIR, care executa instalarea aparatului la locul de functionare de la utilizatorul final, precum si racordarea aparatului la instalatiile conexe (de alimentare cu combustibil, cu aer de ardere, cu apa, cu energie electrica si de evacuare a gazelor arse). Daca detine si autorizatie de punere în functiune, instalatorul poate efectua si punerea în functiune si reglarea aparatului;
1.4.18. introducere pe piata - actiunea de a face disponibil un aparat, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii si/sau utilizarii lui;
1.4.19. livretul aparatului - document de identificare a unui aparat aflat în exploatare la utilizatorul final si de evidenta a tuturor evenimentelor, interventiilor, reparatiilor si verificarilor tehnice periodice la care a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, începând de la prima punere în functiune si terminând cu scoaterea definitiva din uz. Documentul se completeaza de prestatorii de specialitate autorizati de ISCIR pentru executarea lucrarilor ale caror rezultate se înscriu în livret, se pastreaza permanent de catre utilizatorul final împreuna cu documentatia tehnica a aparatului si se transfera o data cu aparatul în cazul schimbarii proprietarului (aceasta schimbare constituie un eveniment care se înscrie în livret);
1.4.20. oprirea imediata în conditii de siguranta - manevra obligatorie ce trebuie efectuata de catre utilizatorul final atunci când constata o schimbare evidenta în functionarea aparatului sau o anomalie în functionarea acestuia comparativ cu instructiunile de utilizare pe care le are la dispozitie sau când manifestarile aparatului în functionare depasesc puterea lui de întelegere privind functionarea acestuia în mod normal. Oprirea într-o astfel de situatie este necesara si obligatorie pentru a evita pericolele ce ar decurge din mentinerea în functionare a aparatului si presupune urmatoarele:
- întreruperea alimentarii cu combustibil gazos;
- întreruperea alimentarii cu energie electrica;
- izolarea aparatului fata de circuitul de alimentare cu apa;
- izolarea aparatului fata de circuitul de aer de ardere;
- ventilarea puternica a incintei în care este instalat aparatul;
- chemarea de urgenta a unui agent economic autorizat pentru service/reparatii sau interventii.
Repunerea în functiune nu este permisa decât dupa remedierea defectului de catre un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.21. organism de certificare (ISCIR-CERT) - organism desemnat si recunoscut de Ministerul Industriei si Resurselor, în calitate de autoritate publica în domeniu, pentru evaluarea si certificarea conformitatii aparatelor înaintea introducerii lor pe piata;
1.4.22. organism de control (ISCIR-SP) - organism desemnat si recunoscut de Ministerul Industriei si Resurselor pentru verificarea respectarii prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 761/2001;
1.4.23. prestator de specialitate - persoana juridica autorizata de ISCIR pentru prestarea de servicii/activitati (lucrari) specializate. Se deosebesc diferite categorii de activitati specializate: montare/instalare, punere în functiune, reparatii, service, încercari functionale pentru demonstrarea realizarii parametrilor de performanta si siguranta declarati, verificari tehnice periodice si verificari tehnice si investigatii pentru evaluarea gradului de siguranta în functionare a aparatelor vechi. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR pentru una sau mai multe categorii de activitati/servicii specializate;
1.4.24. proces industrial - succesiune de operatiuni tehnologice de fabricatie a unor produse care necesita utilizarea directa fie a energiei termice furnizate de un aparat consumator de combustibili gazosi integrat în proces, fie a aparatului însusi în realizarea produsului finit. Aparatul porneste numai o data cu linia tehnologica si este dedicat exclusiv utilizarii în cadrul acesteia;
1.4.25. producator - agent economic care îsi asuma întreaga responsabilitate asupra conceptiei, fabricatiei si calitatii unui aparat consumator de combustibili gazosi, în vederea introducerii pe piata a acestuia în numele sau. Responsabilitatea asupra conceptiei include stabilirea solutiilor tehnice si a conditiilor tehnice de aprovizionare/receptie a materialelor, dimensionarea functionala si de rezistenta, alegerea materialelor, stabilirea conditiilor tehnice de fabricatie, de montaj, de punere în functiune si de încercari;
1.4.26. program de verificare a functiilor de protectie si reglare automata a aparatului - ansamblu de încercari specificat într-o procedura proprie a executantului si avizata de ISCIR, care se executa la punerea în functiune a aparatului si/sau cu ocazia verificarii tehnice periodice a aparatului în scopul evaluarii aptitudinii de functionare în continuare a acestuia în conditii de siguranta. Se verifica functionarea corecta si eficienta dispozitivelor de protectie si de reglare din sistemul de automatizare al aparatului. Aceasta activitate se poate efectua numai de catre un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.27. raport de verificare tehnica periodica - document emis de un agent economic autorizat de ISCIR pentru prestarea activitatilor definite la pct. 1.4.34, în care se înscriu rezultatele verificarilor tehnice periodice sau ale verificarilor tehnice la prima punere în functiune, prin care se atesta conformitatea aparatului cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si care, avizat de ISCIR sau, dupa caz, de un agent economic autorizat de ISCIR în acest sens, constituie autorizatia de functionare a aparatului (a se vedea modelele din anexele B si C). O copie de pe raport se ataseaza la livretul aparatului;
1.4.28. revizie - ansamblu de operatiuni de control al starii unui aparat menite sa corecteze eventualele abateri de la starea de functionare normala si sa preîntâmpine aparitia unor defecte majore. Activitatea se executa numai de prestatori de specialitate autorizati de ISCIR;
1.4.29. service - ansamblu de activitati precizate în mod expres de producator si specifice fiecarui tip de aparat, menite a face sa dureze starea buna de functionare a aparatului în conditii de siguranta. De asemenea, prin service se întelege ansamblul lucrarilor de întretinere, specifice unui anumit tip de aparat, efectuate de un agent economic autorizat în acest sens, si rezultatele acestor lucrari (a se face distinctie fata de lucrarile de întretinere specificate de producator în instructiunile de utilizare destinate utilizatorului final). Lucrarile specifice de service, fiind dedicate fiecarui tip de aparat, nu se pot efectua decât de catre agenti economici care detin manuale de service elaborate de producator, redactate sau traduse în limba româna. Manualele de service traduse în limba româna trebuie sa fie legalizate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrarile de service trebuie sa fie atestata printr-o autorizatie emisa de ISCIR;
1.4.30. tari de destinatie directa - tari pentru care aparatul a fost certificat si care sunt indicate de producator ca tari de destinatie. În momentul introducerii pe piata si/sau instalarii aparatul trebuie sa fie capabil sa functioneze fara reglare suplimentara sau modificari cu unul dintre tipurile de gaze de distributie din tara respectiva, la o presiune de distributie corespunzatoare;
1.4.31. tari de destinatie indirecta - tari pentru care aparatul a fost certificat, dar pentru care acesta nu este adaptat în starea initiala de reglare. Trebuie efectuate modificari si reglari suplimentare pentru ca aparatul sa poata fi utilizat corect si în deplina siguranta în aceste tari;
1.4.32. unitate de service - agent economic care presteaza activitatile definite la pct. 1.4.29 dupa vânzarea aparatului la utilizatorul final. Agentul economic trebuie sa fie autorizat de ISCIR;
1.4.33. utilizator final - persoana fizica sau juridica detinatoare a unui aparat consumator de combustibili gazosi, pe care îl exploateaza în folos propriu, si care are obligatia de a utiliza aparatul numai daca acesta a fost supus verificarilor tehnice periodice si daca a obtinut autorizatia de functionare în urma acestora. În perioada dintre doua verificari tehnice periodice utilizatorul final, în cazul în care constata o functionare necorespunzatoare a aparatului, este obligat sa îl opreasca imediat din functiune si sa apeleze la un prestator de specialitate autorizat pentru service/reparare; termen echivalent: beneficiar;
1.4.34. verificare tehnica periodica - serviciu/activitate solicitat/solicitata de un utilizator final unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR, la intervale predeterminate sau ori de câte ori utilizatorul final considera necesar, pentru a se asigura ca aparatul pe care îl detine si îl utilizeaza satisface cerintele de functionare în siguranta. Activitatea cuprinde un ansamblu de operatiuni si încercari menite sa constate starea de buna functionare în conditii de siguranta a aparatului si aptitudinea acestuia de a-si îndeplini rolul functional conform specificatiilor producatorului. Dupa caz, verificarea tehnica periodica poate oferi si solutiile tehnice calificate pentru restabilirea starii de functionare în conditii de siguranta. Activitatea se efectueaza de catre prestatori de specialitate autorizati în acest sens, iar validarea rezultatelor ei se face de ISCIR sau, dupa caz, chiar de prestatorul de specialitate care a executat-o, daca acesta este autorizat de ISCIR.
1.5. Abrevieri
ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
PIF - Punere în functiune
PT - Prescriptie tehnica
SP - Supravegherea pietei
ISCIR-SP - ISCIR Supraveghere Piata
ISCIR-CERT - ISCIR Certificare
2. CERINTE ESENTIALE
2.1. Cerintele esentiale sunt conditii minime obligatorii, specificate în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 761/2001, referitoare la proiectarea, fabricarea, materialele utilizate, functionarea si documentatia de însotire (instructiunile de instalare si utilizare) a aparatelor.
2.2. Respectarea cerintelor esentiale trebuie demonstrata si confirmata prin certificarea tipului de aparat. Respectarea acestor cerinte esentiale garanteaza ca în cazul folosirii aparatelor în mod normal ele nu prezinta nici un pericol pentru persoane, mediu sau proprietate.
2.3. Când sunt introduse pe piata toate aparatele trebuie sa fie însotite de instructiuni în limba româna pentru:
a) prestatorii de specialitate definiti la pct. 1.4.23 si, dupa caz, 1.4.17, care efectueaza lucrari de natura celor definite la pct. 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 si, dupa caz, 1.4.29;
b) utilizatorul final definit la pct. 1.4.33.
NOTA:
Instructiunile pentru utilizare curenta trebuie sa contina toate conditiile necesare pentru utilizarea în siguranta, pentru regimul de întretinere si service recomandate de producator si, în special, trebuie sa atraga atentia utilizatorului final asupra eventualelor restrictii de utilizare. Aceste instructiuni trebuie sa fie în concordanta cu prevederile legislatiei în vigoare în România.
2.4. Când sunt introduse pe piata toate aparatele trebuie sa aiba etichete de avertisment corespunzatoare, redactate si în limba româna, care trebuie sa existe si pe ambalaj.
2.5. Pot fi introduse pe piata numai aparate care corespund conditiilor particulare specifice în România, conform situatiilor nationale din standardele române care au adoptat standardele europene armonizate.
3. DOCUMENTATIE TEHNICA DE IDENTIFICARE A APARATULUI
3.1. Generalitati
Pentru a se putea executa în serie aparate consumatoare de combustibili gazosi sau echipamente destinate a fi integrate în aparate este necesar sa se întocmeasca în prealabil o documentatie tehnica din care sa rezulte ca au fost proiectate:
a) fie conform prevederilor tuturor standardelor ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale cuprinse în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001;
b) fie conform specificatiilor tehnice proprii elaborate de producator, care dovedesc respectarea cerintelor esentiale cuprinse în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001.
Aceasta documentatie tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii aparatelor cu cerintele esentiale cuprinse în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001.
3.2. Cerinte referitoare la continutul documentatiei elaborate de producator
3.2.1. Nici una dintre cerintele de mai jos nu contravine în nici un mod prevederilor capitolului I, sectiunea a 4-a "Detinerea documentatiei" si/sau ale anexei nr. 3 "Dosarul tehnic de fabricatie" din Hotarârea Guvernului nr. 761/2001, oferind în schimb utilizatorilor prezentei prescriptii tehnice un ghid explicativ al acestor prevederi.
Documentatia tehnica trebuie sa contina informatii privind:
- proiectarea aparatului;
- fabricarea aparatului;
- functionarea aparatului;
- întretinerea, exploatarea si verificarea tehnica periodica a aparatului.
Aceasta conditie se poate realiza de catre producator prin asigurarea urmatoarelor:
- desenul de ansamblu al aparatului (a se vedea pct. 3.2.1.1);
- descrierea functionala a aparatului (a se vedea pct. 3.2.1.2);
- instructiunile de montare/instalare, întretinere si reparare (a se vedea pct. 3.2.1.3);
- instructiunile de utilizare (a se vedea pct. 3.2.1.4);
- identificarea echipamentelor încorporate în aparat si anexarea certificatelor de conformitate ale acestora (a se vedea pct. 3.2.1.5).
3.2.1.1. Desenul de ansamblu al aparatului
3.2.1.1.1. Desenul de ansamblu, care poate fi format din una sau mai multe planse, va cuprinde suficiente schite, vederi si sectiuni pentru descrierea si identificarea completa a aparatului.
De asemenea, desenul de ansamblu al aparatului trebuie sa contina toate datele tehnice de identificare completa a caracteristicilor constructive, conditiilor tehnice, caracteristicilor functionale si parametrilor garantati, asa cum sunt mentionate în continuare.
3.2.1.1.1.1. Caracteristici constructive:
- categoria aparatului;
- denumirea aparatului;
- denumirea comerciala si simbolul modelului;
- placa de timbru (modul de etichetare a aparatelor destinate utilizatorilor finali din România);
- dimensiunile de gabarit;
- debitul caloric nominal;
- descrierea dispozitivelor de siguranta/sistemelor de protectie automata;
- descrierea modului de reglare;
- temperaturile maxime admisibile;
- volumul interior al incintelor de ardere;
- suprafata totala de schimb de caldura;
- dimensiunile racordurilor de intrare/iesire;
- metodele de protejare a suprafetelor de schimb în contact cu medii de lucru care le-ar putea afecta sau pe care suprafetele le-ar putea contamina;
- valorile de reglare, de protectie si de semnalizare, dupa caz;
- cotele de pozitionare a elementelor aparatului, care pot influenta functionarea;
- solutiile de fixare, dupa caz, a arzatorului (arzatoarelor), a elementelor interioare, care sa asigure demontarea si remontarea lor fara dificultate, corecta si sigura;
- organele de reglare;
- datele despre injectoare si presiunea gazului la arzator;
- tipurile de gaz pentru care a fost proiectat aparatul;
- sistemul de evacuare a gazelor de ardere;
- dispozitivul de aprindere;
- schema de principiu care cuprinde si expliciteaza componentele fiecarui circuit tehnologic, precum si legaturile si interconditionarile functionale dintre acestea:
• aer de ardere;
• combustibil;
• gaze de ardere;
- sistemele de etansare a aparatului;
- sistemele de fixare a robinetelor la conducta distribuitoare de gaz;
- modul de marcare a pozitiilor de functionare a robinetelor de gaz;
- sistemele de racordare la sursa de alimentare cu gaz;
- greutatea aparatului;
- schema (diagrama) de functionare a dispozitivelor de siguranta si reglaj;
- etichetarea aparatului.
3.2.1.1.1.2. Conditii tehnice:
- titlul standardelor, normativelor/specificatiilor tehnice dupa care se executa aparatul;
- marcile materialelor de baza, simbolurile materialelor de adaos, clasa de calitate;
- detaliile îmbinarilor prin sudura sau alte procese speciale (forme si dimensiuni);
- tipuri de controale prevazute de proiectant pentru aparatele executate în serie.
3.2.1.1.1.3. Caracteristici functionale:
- debitul nominal de gaz;
- presiunea normala de alimentare a gazului combustibil;
- încarcarea termica partiala si totala;
- temperatura maxima admisa pe suprafetele aparatului si ale elementelor de manevra si reglare;
- neetanseitatea admisa;
- conditii de stabilitate a flacarii;
- conditii de rezistenta la topire a arzatoarelor;
- aptitudinea de schimbare a gazului de alimentare.
3.2.1.1.1.4. Parametri garantati:
- randamentul;
- continutul maxim de CO (alfa = 1) în gazele de ardere;
- încarcarea termica pentru mentinerea starii de regim;
- temperatura maxima a gazelor de ardere evacuate;
- sarcina minima de functionare a aparatului în conditii de siguranta;
- timpul de intrare în regim a aparatului;
- timpul de siguranta la stingere;
- timpul de siguranta la aprindere.
3.2.1.2. Descrierea functionala a aparatului
3.2.1.2.1. Documentatia tehnica de identificare a aparatului trebuie sa contina descrieri si note explicative necesare pentru întelegerea functionarii acestuia, inclusiv a elementelor componente înglobate în aparat, daca de aceasta depinde întelegerea functionarii aparatului.
Nivelul de detaliere a acestor descrieri si notele explicative trebuie sa asigure întelegerea completa si corecta cel putin a urmatoarelor:
- destinatia si domeniul de utilizare normala a aparatului;
- principiul de functionare;
- solutia constructiva adoptata;
- parametrii de intrare;
- parametrii de iesire;
- tipul si timpul de raspuns la perturbatii;
- facilitatile de care dispune;
- rolul si modul de functionare a elementelor din dotare;
- limitele de raspuns la variatii extreme ale parametrilor de intrare;
- functionarea sistemului de automatizare;
- accesibilitatea si controlabilitatea aparatului pentru determinarea disponibilitatii de functionare/interventie corecta a sistemului de protectie automata si pentru constatarea gradului de îndeplinire a functiilor proiectate ale sistemului de automatizare;
- gradul de reparabilitate al aparatului si al diverselor elemente componente;
- durata estimata de serviciu a aparatului în conditii de utilizare normala;
- conservarea pe perioade scurte de scoatere din serviciu si pe perioade mai lungi.
NOTA:
"Descrierea functionala a aparatului" este o componenta a documentatiei tehnice de identificare a aparatului, care trebuie sa îndeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
a) sa constituie în cadrul dosarului tehnic de fabricatie documentul care face posibila întelegerea corecta a modului de functionare si exploatare a aparatului;
b) sa constituie suport în cadrul cursurilor de formare/specializare a instalatorilor;
c) sa constituie material informativ în cadrul instructiunilor pentru utilizare destinate utilizatorului final.
3.2.1.2.2. În cazul în care "Descrierea functionala a aparatului" este întocmita exclusiv în varianta destinata utilizatorului final este necesar ca aceasta sa fie suficient de clara si detaliata pentru a putea fi înteleasa corect si complet de un utilizator final caruia nu i se pot pretinde nici un fel de cunostinte de specialitate preliminare în domeniu.
3.2.1.3. Instructiuni de montare/instalare, întretinere si reparare
Aceste instructiuni sunt destinate prestatorilor de specialitate definiti la pct. 1.4.17 si 1.4.23 si trebuie organizate dupa natura lucrarilor care trebuie sa fie realizate la locul de utilizare a aparatului.
Daca pentru a face operational un aparat la utilizatorul final sunt necesare lucrari de montare, asa cum sunt definite la pct. 1.4.3, aceste lucrari vor fi prezentate explicit în ordinea efectuarii lor, inclusiv operatiunile de verificare a conformitatii efectuarii lor.
O deosebita atentie trebuie acordata elaborarii instructiunilor de montare pentru cazurile în care se livreaza utilizatorului final corpuri de încalzire (ce satisfac conditiile de introducere pe piata din România, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 761/2001) la care se vor monta arzatoare cu aer insuflat.
Referitor la asamblarea la locul de functionare producatorul trebuie:
a) sa precizeze aparatele care se pot asambla la locul de functionare;
b) sa puna la dispozitie procedura de asamblare în limba româna;
c) sa puna la dispozitie metodele de verificare care sa confirme corectitudinea operatiunii de asamblare.
Pentru lucrarile de instalare a aparatului la locul de functionare de la utilizatorul final (lucrarile definite la pct. 1.4.2) si pentru lucrarile de întretinere/service si reparare, adresate exclusiv prestatorilor de specialitate autorizati de ISCIR, instructiunile redactate în limba româna trebuie sa contina toate informatiile tehnice si îndrumarile necesare pentru a se asigura ca aceste lucrari/operatiuni sunt efectuate corect si ca aparatul, dupa ce a fost instalat, poate fi utilizat în siguranta.
Având în vedere ca instructiunile de întretinere (care nu necesita o calificare/specializare în domeniu) pot fi adresate si utilizatorului final, trebuie facuta o distinctie clara între tipurile de lucrari de întretinere adresate celor doua categorii fie prin precizarea adresantului la fiecare operatiune, fie prin precizarea lucrarilor de întretinere care pot fi executate si de utilizatorul final (lucrari de întretinere curenta).
În ceea ce priveste reparatiile, aceste tipuri de lucrari trebuie sa fie executate numai de prestatori de specialitate autorizati de ISCIR, iar limitele de competenta trebuie sa fie stabilite precis de producator.
De exemplu:
- ce elemente se pot repara si cum;
- ce elemente trebuie sa fie înlocuite integral si cum.
Împuternicirea de reparare, în limitele competentelor stabilite, se acorda prestatorilor de specialitate formati/specializati în acest domeniu si atestati de producator în ceea ce priveste capabilitatea tehnica a acestora.
Instructiunile destinate a fi folosite de prestatorii de specialitate autorizati de ISCIR trebuie sa specifice, în special:
- tipul de gaz;
- presiunea de alimentare;
- debitul de aer proaspat necesar atât pentru necesitatile de aer de combustie, cât si pentru necesitatile prevenirii si evitarii formarii de amestecuri periculoase de gaze nearse la aparatele care nu au un dispozitiv special pentru eliminarea situatiilor de acumulare periculoasa de gaze în spatiile închise unde sunt instalate;
- conditiile pentru evacuarea gazelor arse;
- criteriile de alegere a locului/amplasamentului de instalare;
- modul de cuplare a aparatului la circuitele tehnologice de alimentare cu combustibil, cu aer de ardere, cu apa, cu energie electrica, de evacuare a gazelor de ardere, de consum al energiei termice furnizate de aparat;
- modul de punere în functiune;
- modalitatile de încercare functionala în vederea demonstrarii realizarii parametrilor de siguranta declarati pentru autorizarea functionarii si predarea aparatului pentru exploatarea de durata/curenta de catre utilizatorul final;
- modul de verificare tehnica periodica si necesitatea efectuarii acesteia pentru garantarea functionarii conforme în continuare;
- modul de efectuare a operatiunilor de service si definirea acestora;
- modalitatile specifice de depistare a cauzelor defectelor;
- modul recomandat de demontare-remontare a dispozitivelor/componentelor înglobate în aparat, în cadrul activitatilor de întretinere, în cazul în care este necesara înlocuirea componentelor;
- modurile de reparare, cu precizarea limitelor de competenta;
- formularele tipizate recomandate de producator pentru înregistrarea lucrarilor, efectuate eventual în perioada de garantie, si pentru luarea în evidenta a aparatului de catre prestatorii de specialitate, dupa caz.
Prestatorii de specialitate trebuie sa elaboreze, pe baza informatiilor de mai sus si cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile în România, procedurile si instructiunile proprii de lucru, care vor fi prezentate la ISCIR pentru avizare o data cu dosarul depus în vederea autorizarii.
3.2.1.4. Instructiuni de utilizare
Instructiunile de utilizare sunt destinate utilizatorului final si de aceea ele trebuie sa fie redactate în limba româna, trebuie sa fie lizibile, clare, explicite, utile, usor de retinut si sa nu presupuna pentru întelegerea si însusirea de catre utilizatorul final cunostinte prealabile de specialitate.
Chiar în aceste conditii este recomandabil ca instructiunile de utilizare sa contina suficiente ilustratii sugestive, diagrame explicative si simboluri grafice de avertisment, care sa descrie operatiunile/manevrele pe care eventual trebuie sa le faca utilizatorul pe perioada exploatarii aparatului, precum si restrictiile de interventie asupra aparatului, deoarece acestea se retin si se asimileaza mai usor decât textele scrise referitoare la aceleasi subiecte.
Informatiile esentiale din instructiunile de utilizare trebuie sa fie dublate cu informatii inscriptionate pe aparat, pe butoanele/manetele ce trebuie sa fie actionate si cu etichete de avertisment, în asa fel încât sa se reduca riscul unei manevrari incorecte în lipsa manualului cuprinzând instructiuni de utilizare. Dependenta utilizarii conforme a aparatului de existenta la fata locului, de consultarea permanenta si/sau de învatarea/memorarea textului instructiunilor de utilizare trebuie limitata la maximum.
Instructiunile de utilizare trebuie sa ofere utilizatorului suficiente informatii si explicatiile referitoare la toate situatiile previzibile în exploatarea curenta, astfel încât sa nu îl puna pe acesta în fata unor situatii de functionare neprevazute, care prin consecinta efectelor neasteptate pot provoca reactii necontrolate si manevre periculoase executate în urma unor decizii luate în necunostinta de cauza, sub impulsul panicii.
Instructiunile de utilizare nu trebuie sa prevada operatiuni de service sau de întretinere curenta în sarcina utilizatorului final, care sa presupuna cunoasterea caracteristicilor constructive ale aparatului la nivelul specialistilor în domeniu sau detalii despre rolul si functionarea anumitor elemente componente ale aparatului.
Instructiunile de utilizare vor avea o pagina care identifica amanuntit unitatile de service si asistenta tehnica autorizate, care pot acorda utilizatorului final toate tipurile de servicii asociate garantarii utilizarii aparatului în conditii de siguranta si rezolvarii problemelor de deranjament functional al aparatului.
Instructiunile de utilizare destinate beneficiarului trebuie sa contina:
- informatii descriptive privind destinatia si functionalitatea aparatului;
- informatii privind posibilitatile de functionare;
- toate informatiile necesare pentru utilizarea aparatului în siguranta;
- avertismente care sa atraga atentia asupra eventualelor restrictii de utilizare;
- avertismente, dublate cu etichete de avertisment pe aparat si pe ambalajul acestuia, care trebuie sa indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea gazului de alimentare si orice restrictii de utilizare;
- informatii referitoare la necesitatea instalarii aparatului numai în zonele în care exista suficienta ventilare;
- informatii si procedura explicita privind aprinderea;
- informatii explicite privind reglarea aparatului pentru functionare în regim "automat";
- informatii privind modul de reglare "manuala" a sarcinii aparatului;
- informatii privind modul de oprire a aparatului în conditii de siguranta;
- informatii privind conservarea aparatului si, eventual, a instalatiei tehnologice în care acesta este integrat;
- instructiuni privind întretinerea curenta;
- informatii privind depistarea cauzelor defectelor.
3.2.1.5. Identificarea echipamentelor încorporate în aparat si anexarea certificatelor de conformitate ale acestora
Producatorii de aparate consumatoare de combustibili gazosi pot opta între urmatoarele variante:
- producerea proprie a dispozitivelor de siguranta si reglare care se înglobeaza în aparat;
- înglobarea în aparat a echipamentelor produse de terti.
În ambele situatii sunt admise a fi înglobate în aparat doar echipamentele care respecta cerintele esentiale aplicabile cuprinse în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001 si care sunt certificate în acest sens.
Aceste echipamente trebuie sa fie identificate individual în documentatie prin fise tehnice, prospecte, diagrame functionale, desene tehnice etc., la care se vor atasa documentele de dovedire a certificarii (certificat de conformitate). Documentul de certificare trebuie sa însoteasca echipamentul. De asemenea, certificatul în care se declara conformitatea echipamentului cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 761/2001 trebuie sa indice caracteristicile echipamentului si modul în care acesta trebuie sa fie încorporat în aparat pentru ca aparatul finit sa corespunda cerintelor esentiale aplicabile.
Exemple de echipamente încorporate în aparat, care necesita copie de pe certificatul precizat mai sus, se regasesc la pct. 1.2.1.1 lit. c).
4. EVALUAREA CONFORMITATII
4.1. Generalitati
Evaluarea conformitatii aparatelor se face de catre organisme de certificare desemnate.
Pentru evaluarea conformitatii aparatelor se poate utiliza o singura procedura sau o combinatie de proceduri, la libera alegere a producatorului, astfel încât sa fie cel mai potrivit pentru productia sa proprie.
Evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se va efectua înainte de introducerea pe piata a aparatelor.
Procedurile utilizate la evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi sunt precizate în detaliu în capitolul II din Hotarârea Guvernului nr. 761/2001.
4.2. Evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, altele decât cele nominalizate în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001, cu cerintele minime privind autorizarea functionarii acestora în România
Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi din domeniul de aplicare a prezentei prescriptii tehnice, dar care nu sunt nominalizate explicit în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001 sau care sunt exceptate de la prevederile acesteia, autorizarea de functionare se poate obtine numai daca este asigurata conformitatea cu prevederile prezentei prescriptii tehnice privind:
a) documentatia tehnica de identificare a aparatului (conform cap. 3);
b) adaptarea aparatului la conditiile specifice din România privind gazele disponibile;
c) instructiunile de instalare si utilizare;
d) garantarea existentei serviciilor specializate de garantie, conform legislatiei în vigoare din România;
e) existenta rapoartelor de încercari de tip, realizate în conditiile de functionare din România, pentru demonstrarea îndeplinirii parametrilor de siguranta si performanta în functionare.
Evaluarea conformitatii cu aceste cerinte se face de catre un organism de certificare a produselor desemnat.
5. CONDITII DE INTRODUCERE PE PIATA A APARATELOR SI DISTRIBUIREA ACESTORA LA UTILIZATORII FINALI
5.1. În conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 761/2001, aparatele consumatoare de combustibili gazosi se pot introduce pe piata si se pot pune în functiune numai daca:
- poarta marcajul national de conformitate CS, aplicat de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, si sunt însotite de declaratia de conformitate CS, redactata în limba româna;
- poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene, si sunt însotite de declaratia de conformitate CE, tradusa în limba româna.
Marcajul de conformitate, national sau european, aplicat pe un aparat semnifica faptul ca acesta respecta cerintele esentiale aplicabile din Hotarârea Guvernului nr. 761/2001.
5.2. Pentru producatorii de aparate consumatoare de combustibili gazosi, care nu au sediul social pe teritoriul României, distribuirea se face prin intermediul distribuitorilor autorizati (recunoscuti), asigurându-se conditia mentionata la pct. 5.4.
5.3. Pentru producatorii de aparate consumatoare de combustibili gazosi din România distribuirea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face prin reteaua proprie sau prin distribuitori autorizati (recunoscuti), asigurându-se conditia mentionata la pct. 5.4.
5.4. Distribuitorul autorizat (recunoscut) de producator poate realiza prin personal propriu punerea în functiune, service-ul si garantia (daca este autorizat de ISCIR pentru aceste activitati) sau, în cazul în care nu este autorizat pentru aceste lucrari, prin grija sa va asigura aceste activitati prin alti agenti economici autorizati de ISCIR.
Aceste conditii au drept scop asigurarea protectiei utilizatorului final si sunt în responsabilitatea distribuitorului autorizat (recunoscut), conform legislatiei în vigoare (Hotarârea Guvernului nr. 394/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile ulterioare).
5.5. Distribuitorul autorizat (recunoscut) de producator este obligat sa asigure asistenta tehnica si suport tehnic utilizatorului final în perioada de garantie, în conditiile stabilite la pct. 5.4.
5.6. Producatorii au responsabilitatea, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, sa asigure conditiile tehnice de pregatire/formare si specializare a instalatorilor pentru tipurile de aparate pe care le introduc pe piata din România.
5.7. Producatorii au obligatia sa asigure instructiuni complete de instalare si utilizare în limba româna, conform legislatiei aplicabile în România, servicii de garantie si piese de schimb pentru aparatele introduse pe piata.
6. CONDITII PENTRU AUTORIZAREA FUNCTIONARII APARATELOR
6.1. Prevederile tehnice din prezenta prescriptie tehnica urmaresc:
- sa asigure protectia persoanelor, mediului si proprietatii, interzicând existenta în functionare la utilizatorii finali a unor aparate necorespunzatoare;
- sa asigure introducerea disciplinei în exploatare la utilizatorii finali.
În acest scop prezenta prescriptie tehnica, elaborata în baza legislatiei în vigoare privind functionarea în conditii de siguranta a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si a dispozitivelor de siguranta aferente acestora, stabileste urmatoarele:
- autorizarea de functionare a aparatelor se va face la prima punere în functiune si periodic cel putin o data la 2 ani;
- furnizarea combustibilului gazos se va face numai la aparatele care îndeplinesc conditiile de functionare în siguranta si care au verificarea tehnica periodica efectuata, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
- furnizorul de combustibil gazos va sista livrarea combustibilului la utilizatorul final care nu face dovada îndeplinirii conditiilor cuprinse în prezenta prescriptie tehnica privind functionarea în conditii de siguranta a aparatului pe care îl detine;
- utilizatorul final are obligatia sa supuna aparatele unor verificari tehnice periodice cel putin o data la 2 ani din momentul încetarii garantiei asigurate de vânzator;
- aparatele instalate si puse în functiune la utilizatorii finali din România vor fi înregistrate, luate în evidenta si supuse verificarilor tehnice initiale (la prima punere în functiune) si verificarilor tehnice periodice de catre ISCIR direct sau prin intermediul prestatorilor de specialitate autorizati de ISCIR si împuterniciti în acest scop;
- prestatorii de specialitate autorizati de ISCIR pentru punere în functiune, service, reparare si pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice trebuie sa faca dovada cunostintelor tehnice si de specialitate.
6.2. Activitatile de montare/instalare, punere în functiune si service se vor efectua numai de agenti economici autorizati de ISCIR, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
6.3. Verificarile tehnice periodice se efectueaza de agenti economici autorizati de ISCIR.
6.4. Prestatorii de specialitate care urmeaza sa desfasoare activitati de punere în functiune, service, reparare, revizii, precum si verificari tehnice periodice trebuie sa urmeze si sa promoveze cursuri de specializare în domeniu.
6.5. Autorizarea prestatorilor de specialitate
6.5.1. Conditii minime obligatorii pe care trebuie sa le îndeplineasca agentii economici în vederea autorizarii pentru montarea/instalarea, punerea în functiune, service-ul si garantia aparatelor, precum si pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice
6.5.1.1. Orice agent economic/prestator de specialitate, înregistrat în registrul comertului si având în statut ca obiect de activitate (specificat prin codul CAEN corespunzator) una sau mai multe activitati asociate montarii/instalarii, punerii în functiune, service-ului si verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, poate solicita autorizarea din partea ISCIR daca:
a) este specializat în domeniul respectiv si poate prezenta dovezile de capabilitate tehnica în acest sens;
b) îsi desfasoara activitatile pentru care solicita autorizarea din partea ISCIR în regim de asigurare a calitatii si garantare a sigurantei în functionare pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi;
c) cunoaste si respecta în derularea activitatilor desfasurate prevederile prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR aplicabile;
d) detine prescriptiile tehnice aplicabile în domeniul pentru care solicita autorizarea;
e) cunoaste cerintele esentiale cuprinse în Hotarârea Guvernului nr. 761/2001 si detine standardele specifice aplicabile domeniului pentru care solicita autorizarea din partea ISCIR;
f) detine documentatiile tehnice specifice în limba româna (documentatiile tehnice de identificare a aparatelor si manualele de service redactate sau traduse în limba româna) pentru toate tipurile de aparate la care executa lucrarile pentru care solicita autorizarea;
g) dispune de:
- mijloacele tehnico-materiale proprii adecvate;
- personal propriu calificat si specializat în domeniu pentru executie;
- personal tehnic propriu cu pregatire tehnica superioara, învestit cu responsabilitatile de supraveghere tehnica si de avizare a conformitatii lucrarilor efectuate, care poate fi propus pentru nominalizare în autorizatia solicitata;
h) detine proceduri proprii referitoare la lucrarile pe care le executa în regim de asigurare a calitatii si a sigurantei în functionare;
i) detine, dupa caz, atestat de specializare de la producator;
j) înainteaza la ISCIR un dosar de solicitare a autorizarii. Dosarul de autorizare va fi întocmit conform cerintelor prevazute la pct. 6.5.2.
6.5.2. Cerinte privind continutul si întocmirea dosarului în vederea autorizarii prestatorilor de specialitate
Dosarul trebuie sa contina urmatoarele:
a) opisul documentelor;
b) cerere explicita privind domeniul pentru care solicita autorizarea.
Domeniile pentru care se poate solicita autorizarea si pentru care ISCIR emite autorizatii sunt:
(i) montare/instalare;
(ii) punere în functiune;
(iii) service si reparare;
(iv) verificari tehnice periodice si autorizarea functionarii aparatelor;
c) precizarea tipurilor de aparate la care se vor executa lucrarile pentru care se solicita autorizarea din partea ISCIR:
- precizarea tipurilor de aparate;
- precizarea parametrilor maximali de functionare ai fiecarui tip de aparat si/sau a caracteristicilor tehnice de identificare a tipurilor de aparate;
d) memoriu tehnic justificativ care va contine:
- elementele de identificare (denumirea corecta si completa a agentului economic, adresa, telefonul etc.);
- profilul agentului economic;
- organigrama de functionare;
- sistemul de asigurare a calitatii implementat;
- dotari tehnico-materiale;
- certificari/autorizatii detinute de agentul economic de la alte organisme;
- alte date relevante, daca este cazul;
e) actele legale ale agentului economic:
- copie de pe statutul agentului economic (trebuie sa evidentieze codurile CAEN asociate tipurilor de activitati pentru care se solicita autorizarea din partea ISCIR);
- copie de pe certificatul de înregistrare la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti;
f) lista cuprinzând personalul propriu de specialitate
Având în vedere natura lucrarilor care se executa (montare/instalare, punere în functiune, reglaje, service/reparatii, verificari tehnice periodice la aparate consumatoare de combustibili gazosi), lucrari care implica interventii la circuite sub tensiune electrica, conducte sub presiune continând apa calda pâna la 1050C, conducte si dispozitive sub presiune continând gaze combustibile, tubulaturi de gaze arse continând gaze potential nocive, orice executie necesita o echipa de minimum 2 persoane.
Având în vedere nivelul de responsabilitate sub care se desfasoara aceste lucrari si necesitatea identificarii personalului care raspunde de calitatea si garantia lucrarilor, agentii economici trebuie sa aiba:
- personal de executie;
- personal de supraveghere tehnica si avizare a conformitatii lucrarilor executate.
Agentii economici autorizati pentru verificari tehnice periodice, care vor fi autorizati de ISCIR sa avizeze si rapoartele acestor verificari, ceea ce semnifica autorizarea de functionare a aparatelor, trebuie sa dispuna de personal tehnic cu studii superioare de lunga durata, calificat si specializat corespunzator prin cursuri organizate de ISCIR.
În acest sens se va prezenta o lista cuprinzând personalul propriu al agentului economic si precizarea tipului de activitate pe care o presteaza (executie, supraveghere tehnica si/sau avizare a conformitatii lucrarilor).
La aceasta lista trebuie sa se anexeze documente din care sa rezulte:
- pregatirea profesionala;
- calificarile si specializarile personalului;
- atestari acordate de producatori;
- experienta în domeniu (curriculum vitae).
ISCIR poate solicita si verificarea documentelor din care sa reiasa ca personalul tehnic de specialitate propus de agentul economic pentru autorizare este angajat al acestuia si are experienta în domeniu.
NOTA:
Agentii economici care solicita autorizarea pentru verificari tehnice periodice si avizarea rapoartelor trebuie sa aiba cel putin un angajat cu studii tehnice superioare de lunga durata, care urmeaza sa fie verificat în vederea autorizarii pentru supravegherea tehnica, avizarea conformitatii lucrarilor executate si semnarea documentelor specifice autorizarii de functionare a aparatelor;
g) dovezi de existenta a dotarilor tehnico-materiale necesare în vederea autorizarii de catre ISCIR a agentilor economici
Agentii economici trebuie sa prezinte dovezi de existenta a mijloacelor de executie, a dotarilor si facilitatilor auxiliare, a aparaturii de masurare si control adecvate si a documentatiilor tehnice necesare.
Pentru garantarea executarii lucrarilor în regim de asigurare a calitatii si de îndeplinire a prevederilor prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR privind siguranta în functionare a aparatelor la care se executa aceste lucrari, agentul economic trebuie sa detina:
1. mijloace de executie (utilaje, scule, echipamente, unelte etc.)
Se va prezenta lista cuprinzând mijloacele de executie pentru tipul de activitate/lucrare/operatiune la care sunt folosite.
Se vor atasa pentru mijloacele de executie importante (cele indispensabile executarii tipului de lucrari pentru care se solicita autorizarea) documentele doveditoare de proprietate a mijloacelor de executie, fisa tehnica de identificare si, dupa caz, documentele care dovedesc verificarea acestora (buletine de verificare metrologica, verificarea starii tehnice dupa revizii etc.);
2. dotari si facilitati auxiliare (de exemplu: standuri de încercari, autoutilitare, echipament de birotica pentru procesare/stocare de date privind executia lucrarilor, mijloace de înregistrare/evidenta/arhivare a lucrarilor, depozitarea pieselor de schimb si a materialelor, centru de instruire si perfectionare a personalului de executie etc.).
Se vor prezenta dotarile materiale care sunt considerate de catre solicitant ca fiind relevante pentru demonstrarea capabilitatii sale tehnice de a executa lucrarile pentru care solicita autorizarea din partea ISCIR la un nivel de profesionalism corespunzator, în regim de asigurare a calitatii si cu responsabilitati asumate privind garantarea lucrarilor;
3. aparatura de masurare si control
Agentii economici care executa lucrari de specialitate la aparate si echipamente, în sensul prevederilor prezentei prescriptii tehnice, trebuie sa dispuna de aparatele de masurare si control specifice fiecarui tip de operatiune executata.
Aparatele de masurare si control utilizate pentru verificarea conformitatii lucrarilor executate trebuie sa fie permanent în stare buna de functionare, sa fie pastrate corespunzator si sa asigure acuratetea si precizia masuratorilor efectuate.
Îndeplinirea acestor cerinte trebuie demonstrata în dosar prin documente si proceduri specifice pentru marcarea, pastrarea si verificarea periodica a aparaturii/instrumentelor de masurare si control.
Aparatura de control detinuta de solicitant trebuie sa fie adecvata cel putin pentru:
- controlul etanseitatii;
- controlul dimensional;
- controlul vizual;
- reglarea si punerea în functiune a sistemelor de ardere;
- masurarea presiunilor;
- masurarea temperaturilor;
- controlul/masurarea parametrilor circuitelor electrice.
În functie de complexitatea lucrarilor efectuate mai pot fi necesare dotari cu aparatura si instrumentatie specifica:
• pentru verificarea îmbinarilor sudate;
• pentru controlul regimului chimic al apei.
Nu poate exista operatiune executata, din ansamblul lucrarilor pentru care se solicita autorizarea, fara sa existe în dotarea agentului economic cel putin un aparat de masurare si control specific.
Se va atasa pentru fiecare aparat de masurare si control documentul doveditor de proprietate a acestuia, fisa tehnica de identificare a aparatului si, în mod obligatoriu, documentele care dovedesc efectuarea verificarilor metrologice la termen (buletine de verificare metrologica).
Nu se admite solutia de verificare de conformitate a unei operatiuni, esentiala din punct de vedere al sigurantei si al eficientei pentru echipamentul la care se executa, care prevede pentru partea de verificare a conformitatii executiei ei exclusiv "control vizual";
4. documentatii tehnice aplicabile
Se va prezenta lista cuprinzând documentatiile tehnice detinute;
h) proceduri de executare a lucrarilor pentru care se solicita autorizarea din partea ISCIR
Procedurile de executare a lucrarilor asigura repetabilitatea, controlabilitatea, trasabilitatea, calitatea fiecarei lucrari si garantarea sigurantei în functionare a aparatelor la care se executa aceste lucrari.
Pentru a putea fi autorizati de ISCIR agentii economici trebuie sa dispuna de un sistem de asigurare a calitatii implementat, care sa asigure îndeplinirea cerintelor cuprinse în prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR privind siguranta în functionare.
Toate activitatile agentului economic trebuie sa se desfasoare conform procedurilor acestui sistem. Nu este obligatoriu ca sistemul de asigurare a calitatii sa fie certificat de o terta parte.
În acest sens solicitantul va prezenta în dosarul de autorizare cel putin urmatoarele proceduri operationale si formulare, în functie de domeniul de autorizare solicitat [a se vedea lit. b)]:
• proceduri si documente asociate de contractare/deschidere a lucrarilor;
• proceduri si documente asociate de receptie a materiilor prime si materi